ตัวชี้วัดย่อย : ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) (SOE65)